• Lorem ipsum

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Universal Body & Mind Group B.V.


Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1     Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Universal Body & Mind Group en een Afnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.2     Afwijkingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Universal Body & Mind Group en de Afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.3     De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4     Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden op enig moment naar het oordeel van de bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Universal Body & Mind Group en de Afnemer zullen in een dergelijk geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1     Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en offertes van Universal Body & Mind Group vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen en offertes kunnen door Universal Body & Mind Group tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.2     Wijzigingen in het assortiment en de samenstelling van producten zijn voorbehouden. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Actuele informatie hierover is telefonisch of per e-mail verkrijgbaar.

2.3     Na aanvaarding van de mondelinge of schriftelijke aanbieding door Afnemer, zal Universal Body & Mind Group aan de Afnemer de bestelling schriftelijk bevestigen.


Artikel 3 – Monsters

3.1     Eventueel getoonde of verstrekte monsters, voorbeelden of modellen dienen slechts ter aanduiding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de te leveren producten daarmee in overeenstemming zullen zijn. Afwijkingen in structuur, kleur, gramgewicht, formaat, kwaliteit, afwerking, vochtgehalte etc. worden uitdrukkelijk voorbehouden.

3.2     Geringe verschillen tussen een getoond of verstrekt monster, voorbeeld of model en de geleverde partij kunnen geen reden tot afkeuring zijn.

3.3     Universal Body & Mind Group behoudt zich het recht voor om verstrekte monsters, voorbeelden of modellen te factureren en/of het materiaal terug te vorderen indien er geen koop is gevolgd.


Artikel 4 – Prijzen

4.1     Alle door Universal Body & Mind Group gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of offerte bekende prijsbepalende factoren. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijs die Universal Body & Mind Group hanteert op het moment van sluiten van de overeenkomst. Actuele informatie over prijzen is telefonisch of per e-mail verkrijgbaar.

4.2     Alle prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij schriftelijk anders vermeld door Universal Body & Mind Group. Bijzondere verpakkingskosten komen steeds voor rekening van de Afnemer.

4.3     Universal Body & Mind Group behoudt zich het recht voor om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten te wijzigen na het sluiten van de overeenkomst tussen Universal Body & Mind Group en de Afnemer, waaronder bij – maar niet beperkt tot – wijzigingen in prijsbepalende factoren zoals grondstofprijzen, materialen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen dan wel indien een wettelijke prijsbepalende factor daar aanleiding toe geeft.


Artikel 5 – Betaling

5.1     Betaling dient – zonder aftrek, korting of verrekening – te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Universal Body & Mind Group aangegeven.

5.2     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

5.3     Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is deze – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- en komen, onverminderd de overige aan Universal Body & Mind Group verder toekomende rechten, alle aan de inning verbonden gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,-.

5.4     In geval van betalingsverzuim is Universal Body & Mind Group gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.


Artikel 6 – Levering & Levertijd

6.1     Tenzij anders overeengekomen, reizen de producten voor rekening en risico van de Afnemer.

6.2     Universal Body & Mind Group verplicht zich jegens de Afnemer om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

6.3     De producten zullen door of namens Universal Body & Mind Group bezorgd worden op het in de order aangegeven of naderhand overeengekomen adres.

6.4     Afnemer is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien Afnemer hieraan niet voldoet, komen alle hieruit voortvloeiende kosten – waaronder begrepen maar niet beperkt tot het transport en de opslag van de producten – voor rekening van Afnemer.

6.5     De levertijd wordt door Universal Body & Mind Group naar beste weten opgegeven, maar is niet bindend en geldt nimmer als fatale termijn.


Artikel 7 – Overmacht

7.1     Indien Universal Body & Mind Group als gevolg van overmacht niet (op tijd) kan leveren, heeft Universal Body & Mind Group het recht om naar keuze de levering op te schorten, dan wel van de levering geheel af te zien.

7.2     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Universal Body & Mind Group, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Universal Body & Mind Group kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, natuurrampen, stakingen, breuk van machines en/of gereedschappen, personeelsgebrek, niet beschikbaar zijn van vervoer en stagnaties in de aanvoer.

7.3     Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal Universal Body & Mind Group met Afnemer overleggen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel Universal Body & Mind Group als Afnemer zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

7.4     Bij opschorting van de levering of het in zijn geheel afzien van de levering door Universal Body & Mind Group wegens overmacht, is de Afnemer niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 8 – Reclames

8.1     Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.

8.2     Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering, en niet zichtbare gebreken terstond na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering, schriftelijk aan Universal Body & Mind Group te zijn medegedeeld.

8.3     Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

8.4     Reclames over een factuur dienen binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

8.5     Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd en aanvaard. Daarna worden reclames niet meer door Universal Body & Mind Group in behandeling genomen.

8.6     Reclames geven de Afnemer uitdrukkelijk niet de bevoegdheid zijn betalingsverplichting op te schorten.


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

9.1     De eigendom van de goederen blijft bij Universal Body & Mind Group en gaat eerst over, wanneer de Afnemer de verschuldigde prijs, rente, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en opvolgende levering en met inbegrip van de door Universal Body & Mind Group ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, zal hebben voldaan.

9.2     Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Universal Body & Mind Group te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging, verlies en/of waardevermindering van de producten gaat onmiddellijk na levering van de producten over op Afnemer.

9.3     Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet bevoegd de producten op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

9.4     Het is de Afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derde te verkopen en over te dragen, tot aan de datum van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van Afnemer, onder de verplichting, hetzij van de derde afnemer betaling in contanten te bedingen, hetzij de goederen onder eigendomsvoorbehoud te leveren aan de derde afnemer, hetzij op andere wijze zekerheid te verkrijgen voor de betaling van de goederen van de derde afnemer.

Bij verkoop op credit is de Afnemer verplicht een eigendomsvoorbehoud overeen te komen conform het bepaalde in dit artikel. Bij overschrijding van de voornoemde verplichtingen van de Afnemer wordt de koopprijs ten volle en ineens opeisbaar. Indien de Afnemer van de goederen ondanks het voorafgaande in strijd met de voorgaande leden handelt, is hij verplicht de vordering die hij daarvoor verkrijgt, aan Universal Body & Mind Group over te dragen.

9.5     Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Universal Body & Mind Group of Universal Body & Mind Group goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen tekort zal schieten, is Universal Body & Mind Group gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling, naar zijn keuze tijdelijk of definitief terug te (doen) nemen. Afnemer zal Universal Body & Mind Group te allen tijde, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, in de gelegenheid stellen en vrije toegang verlenen tot het terrein en/of gebouwen waar de producten zich bevinden ter uitoefening van de rechten van Universal Body & Mind Group.


Artikel 10 – Niet-nakoming

10.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die Universal Body & Mind Group een goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is Universal Body & Mind Group bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten. Universal Body & Mind Group is bevoegd van de Afnemer te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichtingen.

10.2 Indien de Afnemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Universal Body & Mind Group gesloten overeenkomst voortvloeit, is Universal Body & Mind Group te alle tijde gerechtigd het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Universal Body & Mind Group, waaronder het recht op schadevergoeding.

10.3 In geval één van de in het voorgaande lid genoemde omstandigheden zich voordoet, zullen alle vorderingen van Universal Body & Mind Group op Afnemer terstond ten volle opeisbaar zijn en zal Universal Body & Mind Group tevens het recht hebben alle andere overeenkomsten met Afnemer op te schorten of te ontbinden.

10.4 Universal Body & Mind Group is gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden op het tijdstip dat de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt aangezegd, c.q. stillegging en liquidatie van de Afnemer of diens onderneming, alsmede door beslaglegging, toetreding tot de Wet Schuldsanering, onder curatele stelling of indien de Afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst tussen Afnemer en Universal Body & Mind Group voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 De aansprakelijkheid van Universal Body & Mind Group voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de hoogte van het betreffende factuurbedrag.

11.2 De Universal Body & Mind Group is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3 De beperking van de aansprakelijkheid hierboven geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Universal Body & Mind Group.

11.4 Aansprakelijkheid voor schade zal niet bestaan indien de Afnemer ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.

11.5 Onverminderd het bovenstaande is Universal Body & Mind Group niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan doordat Universal Body & Mind Group is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

11.6 De Afnemer vrijwaart Universal Body & Mind Group voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Universal Body & Mind Group toerekenbaar is.


Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing verklaard zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 De rechter in het arrondissement Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen Afnemer en Universal Body & Mind Group kennis te nemen, tenzij Universal Body & Mind Group anders verkiest.

Universal Body & Mind Group B.V.

J.H. Knobboutstraat 8
4112 LR Beusichem

[email protected]
0161-204017

KVK 80540872